Prywatne Zakłady Inżynieryjne SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A.
  • 1.png
  • 2.png

DLA AKCJONARIUSZY

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.
Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres spółki lub bezpośrednio na adres mailowy podany w stopce.


I WEZWANIE       II WEZWANIE       III WEZWANIE       IV WEZWANIE       V WEZWANIE       OŚWIADCZENIE

pdf           pdf                                                                                                    pdf                     

 

Rejestr akcjonariuszy

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prywatne Zakłady Inżynieryjne SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A. w dniu 30 września 2020 r.
podjęło decyzję o wyborze Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

 

Polityka prywatności  [informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem przez Spółkę rejestru akcjonariuszy]

Niniejsza Polityka prywatności jest kierowana do:
• pełnomocników, reprezentantów Spółek, dla których Dom Maklerski Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy,
• akcjonariuszy tych Spółek, ich pełnomocników, reprezentantów, osób współuprawnionych do akcji,
• osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu do rejestru akcjonariuszy
• innych użytkowników Aplikacji web Domu Maklerskiego Navigator S.A.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A. (KRS: 0000274307).

Można się z nimi kontaktować poprzez: 
formularz kontaktowy dostępny na: www.dmnavigator.pl
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon kontaktowy: +48 22 630 83 33
Pisemnie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Cel, podstawa przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych

 

Cel

Podstawa

Okres przechowywania

1. realizacja umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy i realizacji innych obowiązków prawnych z tym związanych

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO wykonanie obowiązków prawnych tj.  art. 3281 § 2 i nast. Kodeksu spółek handlowych

do czasu wykreślenia z rejestru akcjonariuszy

2. prowadzenie konta akcjonariusza

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda

do czasu cofnięcia zgody

3. składanie reklamacji

art. 6 ust. 1 lit.  RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. dbanie o jakość obsługi i wizerunek

rok od czasu rozpatrzenia reklamacji

4. marketing bezpośredni

art. 6 ust. 1 lit.  RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj.  zwiększenie dochodów i wizerunek

do czasu wykreślenia z rejestru akcjonariuszy lub do momentu wniesienia sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu

5. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit.  RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj.  obrona interesów

6 lat od czasu wykreślenia z rejestru akcjonariuszy

 

Informacja na temat wyrażenia zgody
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych są podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu tj. dostawcy usług IT oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do sprzeciwu;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o obowiązku podania danych
Podanie następujących danych jest obowiązkowe:
• nazwisko i imię;
• adres zamieszkania albo adres do doręczeń;
• adres poczty elektronicznej, jeśli wyrazili Państwo zgodę na komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
ponadto dla akcjonariuszy obowiązkowe jest podanie następujących danych:
• wartość nominalna, seria i numer, rodzaj posiadanych akcji i inne informacje dotyczące akcji lub ustanowienia praw na akcjach;
• adres poczty elektronicznej i numer telefonu, jeśli chcą Państwo ustanowić Konto Akcjonariusza.
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i służy zapewnieniu lub ułatwieniu wykonania praw akcjonariuszy, osób współuprawnionych do akcji, lub osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu.
Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Informacja na temat źródła pochodzenia danych
Dane osobowe otrzymaliśmy od Spółek, dla których Administrator prowadzi rejestr akcjonariuszy, od jej akcjonariuszy lub bezpośrednio od Państwa.